Vedtægter

Vedtægter

LOVE  for Frederiksværk Rideklub

Stiftet 31. juli 1951

 • 1

NAVN OG FORMÅL

Klubbens navn er FREDERIKSVÆRK RIDEKLUB

Klubben driver rideetablissementet beliggende Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk

Klubbens hjemsted er HALSNÆS KOMMUNE

Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten blandt beboerne i Halsnæs Kommune og omegn, gennem det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab at samle medlemmerne om rideundervisning, afholdelse af konkurrencer af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til hesten, og oplære medlemmerne navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 • 2

MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer, bestemmelser, etiske love og derunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftbestemmelser.

 • 3

MEDLEMMERNE

I klubben kan optages alle ride- og hestesportsinteresserede. Unge mennesker kan optages som hhv. barnemedlemmer til det år, hvori de fylder 15 år, og som juniormedlemmer til det år, hvori de fylder 19 år. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan optages i klubben, men de har ingen ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemmer har pligt til at rette sig efter klubbens love og etiske regler.

Anmodning om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsen på dertil forskreven blanket, der rekvireres på klubbens kontor eller klubbens hjemmeside. Ved anmodning om optagelse som medlem skal ansøgerens fødselsår og dag opgives.

Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom er godkendt af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Ethvert medlem er berettiget til når som helst skriftligt overfor bestyrelsen at fremkomme med kritik af eller forslag vedrørende klubbens virksomhed.

Udmeldelse af klubben sker skriftligt senest en måned før et kalenderårs udgang.

 • 4

KONTINGENT OG KARANTÆNE

Kontingentet for det næstfølgende år fastsættes på forslag af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud. Er kontingent ikke erlagt inden 1. januar, udelukkes medlemmet af klubben og kan ikke indtræde igen uden betaling af restancerne og nyt indskud.

Karantæne

Stk. a

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Stk. b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmet tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

Stk. c

I det af §6 stk. b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 • 5

BESTYRELSEN OG DENS FORHOLD

Klubbens anliggender varetages af en BESTYRELSE på 7 medlemmer, heraf fire fra forretningsudvalget, samt formændene for Rideskoleudvalget, Sportsudvalget samt Klubudvalget.

Medlemmer af forretningsudvalget vælges for to år af gangen. Der afgår hvert år to medlemmer af forretningsudvalget.

Formændene for Rideskoleudvalget, Sportsudvalget og Klubudvalget vælges for et år af gangen.

Der vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed skal være i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven.

Følgende grupper af mennesker kan ikke vælges til klubbens bestyrelse:

 1. Bestyrelses-medlemmer for Amba’et
 2. Fastansatte på etablissementet.
 3. Medlemmer, der ikke er myndige.
 4. Medlemmer, som ikke har haft medlemskab af klubben i mindst 6 måneder
 5. Medlemmer, der er i restance med betaling af kontingent eller andre betalinger til klubben.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær. Disse udgør forretningsudvalget.

Formanden tegner klubben udadtil. Formanden aktiverer de enkelte udvalgs arbejde og koordinerer samarbejdet mellem dem. Formanden foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde mindst én gang pr. kvartal. Det er formandens pligt i videst mulige udstrækning at tilgodese alle udvalgs ønsker.

Forretningsudvalget varetager følgende forhold:

Klubbens daglige drift varetages af forretningsudvalget. Dette inkluderer budgetplanlægning for klubbens samlede drift og disponering over klubbens midler. Dog skal alle større investeringer forelægges til godkendelse ved den samlede bestyrelse. Koordinering af arbejdet vedr. større konkurrencer f.eks. distriktsstævner, landsstævner og elitestævner samt andre større aktiviteter.

Sekretæren fører klubbens officielle korrespondance og forhandlingsprotokol over bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Sekretæren har ansvaret for, at klubbens arkiv bliver vedligeholdt.

Kassereren fører klubbens hovedregnskab, med hvilket forretningsudvalget fører løbende kontrol. Kassereren fører klubbens medlemskartotek og den korrespondance med klubbens medlemmer, som følger ind- og udmeldelser og øvrige medlemsforhold. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Forretningsudvalget foranlediger regnskabet revideret og status samt driftsregnskab underskrevet af klubbens revisorer hvert år i rette tid inden generalforsamlingen.

Næstformanden skal deltage i forretningsudvalgets arbejde i den udstrækning, det er nødvendigt, for at næstformanden – om fornødent – kan indtræde i formandens stol.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet og nyder ikke rettigheder af nogen art frem for de øvrige medlemmer. Den eneste undtagelse kan være kassereren, såfremt forretningsudvalget skønner, at det er nødvendigt at aflønne denne post på grund af arbejdsmængden.

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet, eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, dog jf. §9. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Over bestyrelsesmøderne føres protokol. Sekretæren fremsender referatet til godkendelse senest 14 dage efter mødet, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne inden 7 dage skal meddele eventuelle bemærkninger og indsigelser skriftligt.

Tegningsregler

Formanden, næstformanden og kassereren to i forening tegner klubben.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler samt anvendelse af de modtagne tilskud til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed, men er i øvrigt overfor generalforsamlingen og kommunalbestyrelsen ansvarlig for sine dispositioner.

Til at træffe afgørelser i alle vigtigere økonomiske anliggender, der rækker ud over den daglige drift, såsom køb, salg og lejemål vedr. fast ejendom på lejet grund, optagelse af lån, udstedelse af pant i klubbens værdier, meddelelse af kvitteringer og påtegninger, herunder til brug for tinglysningsvæsenet, kræves, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller i dennes forfald næstformanden stemmer herfor.

Klubbens midler skal indsættes i bank. Den til enhver tid siddende kasserer kan som led i klubbens daglige drift disponere over disse konti.

Bestyrelsens ansvar:

Underskrift afgives uden personlig gældsansvar for såvel bestyrelsen som ethvert andet klubmedlem.

Bestyrelsen drager omsorg for, at klubben repræsenteres på behørig måde i Dansk Ride-Forbund. Efter henstilling fra et klubmedlem eller på eget initiativ kan bestyrelsen indbyde ikke-medlemmer til at deltage i klubbens arrangementer og sammenkomster i det omfang, dette ikke strider imod Dansk Ride-Forbunds forskrifter.

 • 6

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal.

Dato og sted for generalforsamlingen offtentliggøres på hjemmesiden samt ved opslag i klubben senest 6 uger før afholdelse. Dagsorden offentliggøres på klubbens hjemmeside samt på klubbens opslagstavle mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og optages på dagsordenen.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, der fremsættes til den ordinære generalforsamling, skal fra den siddende bestyrelse være opslået på ridecentret samt klubbens hjemmeside senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, der fremsættes til den ordinære generalforsamling, og som ikke fremsættes af den siddende bestyrelse, skal skriftligt fremsendes til klubbens kontor, Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk, senest 21 dage før generalforsamlingen for at være gyldig, således at foreslåede bestyrelsesmedlemmer kan fremgå af generalforsamlingens dagsorden.

Bestyrelsens fremsatte forslag, samt indsendte forslag, regnskab og budget meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer på klubbens hjemmeside eller til afhentning på klubbens kontor mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på klubbens generalforsamlinger og valgbarhed til klubbens tillidshverv forudsætter medlemskab i mindst 6 måneder samt at medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent eller andre betalinger til klubben. Stemmeret har medlemmer over 18 år. Forældre eller værger kan stemme på vegne af medlemmer, der er under 18 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling bestemmes af bestyrelsen og skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen og udvalg aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab samt budget for næste år forelægges til godkendelse
 • Kontingentfastsættelse
 • Behandling af evt. indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse i følgende rækkefølge:
 • 2 medlemmer til forretningsudvalget
 • Formand for Sportsudvalget
 • Formand for Rideskoleudvalget
 • Formand for klubudvalget
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor (statsautoriseret / registreret)
 • Orientering om medlemmer til udvalgene
 • Eventuelt.

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt stemmeflertal. Øvrige bestemmelser ved simpelt flertal, jævnfør dog § 9.

Skriftlig afstemning anvendes når bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver det.

Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Referatet af generalforsamlingen skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 21 dage efter generalforsamlingen.

 • 7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det nøjagtige beslutningsforslag, som ønskes angivet i indkaldelsen. Bestyrelsen er berettiget til at medtage yderligere punkter og forslag på dagsordenen. For indkaldelse gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

 • 8

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

Ændringer eller midlertidig fravigelse fra Frederiksværk Rideklubs vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsning på begge generalforsamlinger vedtages med et majoritet på ¾ af de afgivne stemmer, samt at der på den ene af generalforsamlingerne er mødt mindst ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler overgå til Halsnæs Kommune til almennyttige formål.

*********

Således vedtaget på generalforsamling den 25. november 1976, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1977 og 2008 og ordinær generalforsamling 1978, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 og 2016.

Som dirigent på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2016:

                                               

Jette Vermehren